Faktoring to usługa świadczona przez SGB Faktoring S.A. (Faktora), polegająca na finansowaniu i zarządzaniu nieprzeterminowanymi wierzytelnościami Klienta (Faktoranta) od Odbiorców (Kontrahentów) z tytułu dostaw towarów lub świadczonych usług.

Faktoring to przede wszystkim elastyczne finansowanie bieżącej działalności Klienta.

Za złożone przez Klienta do wykupu faktury, Faktor wypłaca na rachunek bieżący  tzw. zaliczkę (czyli procentowo ustaloną część faktury brutto, np. 90% wartości faktury brutto).

Finansowaniu towarzyszą dodatkowe usługi świadczone przez Faktora w zakresie:

  1. monitoringu terminowości spłat wierzytelności przez Kontrahentów,
  2. „miękkiej windykacji”
  3. raportowania zarządczego dla służb finansowo-księgowych Faktoranta.

Równie istotna jest możliwość przejęcia ryzyka niewypłacalności Kontrahentów: Faktor ubezpiecza limit kredytu kupieckiego, który Faktorant udostępnia swoim Kontrahentom, przez co Klient nie musi martwić się o zapłatę należności. Rozwiązanie to pozwala dodatkowo na elastyczne zarządzanie przez Faktoranta swoją sumą bilansową i poziomem zadłużenia. Faktoring z przejęciem ryzyka nie obciąża zdolności kredytowej Faktoranta i pozwala na poprawę płynności bez dodatkowego obciążania wskaźnika zadłużenia, często monitorowanego przez banki udzielające finansowania obrotowego i inwestycyjnego.

Faktoring to szybkie źródło finansowania – środki finansowe za faktury Klient otrzymuje od ręki (Faktor płaci za fakturę w dniu, w którym Klient przekaże ją do Faktora w celu sfinansowania). Klient przekazuje do wykupu faktury przed terminem ich płatności, ale nie później niż 3 dni przed datą zapłaty wskazaną na fakturze.

Podsumowując, faktoring to pakiet usług, na które składa się: finansowanie, przejęcie ryzyka niewypłacalności Kontrahenta, monitoring, administrowanie wierzytelnościami.

Rodzaje faktoringu

FAKTORING PEŁNY

Faktoring Pełny to nabywanie i finansowanie wierzytelności Faktoranta powstałych w obrocie krajowym i zagranicznym  z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorców.

W polisie SGB Faktoring S.A. kwota gwarantowanego pokrycia ryzyka zapewnia Klientom wysoki poziom  bezpieczeństwa!

Faktoring Pełny to pakiet usług obejmujących finansowanie, ubezpieczenie należności, weryfikację Kontrahentów, dokonywanie rozliczeń księgowych, monitorowanie i windykację płatności.

schemat transakcji w faktoringu pełnym

Faktoring pełny – legenda:

1 Nadanie limitu kredytowego przez Ubezpieczyciela
2 Klient wystawia fakturę VAT z tytułu sprzedaży towarów lub świadczonych usług.
3 Klient przekazuje informację o wystawionej fakturze do SGB Faktoring S.A.
4 Faktor udziela Klientowi finansowania z tytułu wykupionych faktur w wysokości 80%-90% wartości wierzytelności.
5a Odbiorca dokonuje płatności za zakupione towary i usługi do SGB Faktoring S.A.
5b W przypadku braku zapłaty przez Odbiorcę, Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie.
6 SGB Faktoring S.A. rozlicza wierzytelności i przekazuje na konto Klienta pozostałą część należności.

FAKTORING NIEPEŁNY

Faktoring niepełny, inaczej faktoring z prawem regresu do Faktoranta, polega finansowaniu wierzytelności bez przejęcia ryzyka niewypłacalności Kontrahenta.

Podstawowe korzyści:

  • Uzyskanie finansowania bez konieczności ustanawiania twardych zabezpieczeń,
  • Poprawa płynności finansowej firmy i stabilizacja przepływów finansowych dzięki skróceniu spływu należności,
  • Poprawa konkurencyjności na rynku poprzez możliwość zaoferowania Kontrahentom wydłużonych terminów płatności,
  • Zaspokojenie zwiększonego zapotrzebowania na gotówkę w okresie sprzedaży sezonowej,
  • Redukcja kosztów administracyjnych związanych z monitorowaniem płatności i windykacją.

schemat transakcji w faktoringu niepełnym

Faktoring niepełny – legenda:

1 Klient wystawia fakturę VAT z tytułu sprzedaży towarów lub świadczonych usług.
2 Klient przekazuje informację o wystawionej fakturze do SGB Faktoring S.A.
3 Faktor udziela Klientowi finansowania z tytułu wykupionych faktur w wysokości 80%-90% wartości wierzytelności.
4 Odbiorca dokonuje płatności za zakupione towary i usługi do SGB Faktoring S.A.
5 SGB Faktoring S.A. rozlicza wierzytelności i przekazuje na konto Klienta pozostałą część należności.

FAKTORING ODWROTNY

to rozwiązanie zapewniające finansowanie zakupów, które umożliwia terminowe regulowanie zobowiązań wobec Dostawców bez naruszania płynności finansowej firmy.

Faktor dokonuje zapłaty za dostawy przed lub w terminie płatności, natomiast Klient spłaca zobowiązanie do SGB Faktoring S.A. w nowym, wydłużonym terminie.

Faktoring odwrotny – legenda:
1 Dostawca dostarcza Klientowi za towar / usługę i wystawia fakturę VAT.
2 Klient zgłasza fakturę do finansowania do SGB Faktoring S.A.
3 SGB Faktoring S.A. płaci na konto Dostawcy 100% wartości faktury.
4 Klient dokonuje spłaty zobowiązania na rachunek SGB Faktoring S.A. w uzgodnionym terminie.

schemat transakcji w faktoringu odwrotnym